Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Dostawa oraz montaż kinowego sprzętu cyfrowego. Cyfryzacja i modernizacja Kina 60 krzeseł w Gorzowie Wlkp.

Data publikacji: 06-06-2016 00:00

1)    Nazwa (firma) i adres zamawiającego.
Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp.

2)    Określenie trybu zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

3)    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
http://www.bip.mosart.pl

4)    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.
„Dostawa oraz montaż kinowego sprzętu cyfrowego. Cyfryzacja i modernizacja Kina 60 krzeseł w Gorzowie Wlkp.”.
Kinowy sprzęt cyfrowy zgodny ze standardami DCI wraz z dostawą, instalacją i zestrojeniem sprzętu oraz instruktażem obsługi urządzenia dla Kina 60 krzeseł w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Pomorskiej 73; dostawa, instalacja, kalibracja systemu nagłośnienia kinowego wraz z instruktażem obsługi oraz modernizacja sali kinowej zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną i opisem przedmiotu zamówienia określonym we wzorze umowy. Oferowane wyposażenie i sprzęt muszą być odpowiednie do wymiarów i warunków sali kinowej oraz kabiny projekcyjnej. Wyposażenie i sprzęt oferowane w ramach zadania I i II muszą być ze sobą kompatybilne. Oferowane wyposażenie i sprzęt w ramach zadania I powinno mieć możliwość rozbudowania w przyszłości o zestaw do projekcji 3D. Zamawiający w ramach zadania wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego, innego niż podany przez Zamawiającego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp to na wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5)    Informację o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6)    Termin wykonania zamówienia.
40 dni od podpisania umowy.

7)    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
7.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
7.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór Załącznik nr 4 do SIWZ).
7.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
7.2.1. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Jako jedną dostawę należy traktować zrealizowany zakres rzeczowy na podstawie jednorazowej umowy zawartej bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
7.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania.
7.3.1. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie serwisowania oferowanego projektora DCI, potwierdzone ważnym dokumentem wydanym przez producenta projektora lub autoryzowany serwis producenta projektora. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
7.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
7.4.1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku, Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczeń stanowiących Załącznik nr 7 i 8 do SIWZ.
7.4.2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
7.4.3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej [art. 26 ust. 2d ustawy Pzp] stanowią Załącznik nr 8 do SIWZ.
7.4.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 6.1. i 6.2. winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie. Warunki określone w pkt 6.4.2 i 6.4.3 winni spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
7.4.5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia (art. 24 ust. 2a ustawy Pzp).

8)    Informację na temat wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9)    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
9.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród niepodlegających odrzuceniu, zamawiający będzie kierował się kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia podanej w formularzu ofertowym oraz długością okresu gwarancji określonego w ofercie.
9.2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający w powiązaniu z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów będzie posługiwał się następującym wzorem:

        Cena najniższa (wśród złożonych ofert)              gwarancja oferty badanej
C =   ----------------------------------------- x 90 %     +     ----------------------------- x 10 %
Cena oferty badanej                                    gwarancja najdłuższa (wśród złożonych ofert wyrażona w miesiącach)

Liczba punktów, którą można otrzymać w ramach tego kryterium obliczona została przez podzielenie ceny najniższej przez cenę badanej oferty i pomnożonej tak otrzymanej liczby przez 90, następnie dodanie liczby, która powstanie z podzielenia okresu gwarancji badanej oferty wyrażonego w miesiącach przez najdłuższy okres gwarancji wśród złożonych ofert oraz pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 10.
9.3. Oferta, która uzyskała największą ilość punktów będzie ofertą najkorzystniejszą.

10)    Miejsce i termin składania ofert.
Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Pomorskiej 73, w sekretariacie w terminie do dnia 20.06.2016 roku do godziny 14:30. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11)    Termin związania ofertą.
11.1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12)    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Nie dotyczy.

13)    Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Nie dotyczy.

14)    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Nie dotyczy.

15)    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Nie dotyczy. SIWZ_MOS_2016.doc

opublikował:
ostatnie zmiany: 31-01-2017 11:11 przez
czytany: 1345

Rejestr zmian