Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Kontrole 2013

Data publikacji: 17-07-2013 09:41

L.P.

CZAS
TRWANIA
KONTROLI 

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ, UPOWAŻNIENIE

ZAKRES KONTROLI

WNIOSKI
I ZALECENIA

TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ

 1.

24.05-28.06
2013 r.

Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp..

 

Pan Janusz Rutkowski

Główny Specjalista w Wydziale Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., nr 349

obejmował gospodarkę finansową w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2012 r

W wyniku kontroli ustalono, iż należy:

1. Uzupełnić zasady rachunkowości obowiązujące w MOS o treść dotyczącą prowadzenia ewidencji analitycznej dzieł sztuki w książce inwentarzowej.

2. Wyeliminować uchybienia w prowadzeniu ewidencji księgowej wymienione w pkt.2 wystąpienia pokontrolnego. W tym terminowo przekazywać wynagrodzenia, opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz regulować zobowiązania wobec kontrahentów.

3. Rozliczać inwentaryzacje majątku trwałego w sposób określony ustawą o rachunkowości.

4. Sporządzać plany rzeczowo - finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawierające daty oraz egzekwować od pracowników stosowanie postanowień regulaminu ZFŚS w zakresie terminów składania wniosków o świadczenia socjalne oraz informacji o dochodach.

do 30 września 2013 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-01-2015 11:32 przez
czytany: 1116

Rejestr zmian