Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Kontrola kompleksowa Miejskiego Ośrodka Sztuki

Data publikacji: 31-08-2016 00:00

1.Kontrolę przeprowadził:

Główny specjalista Wydziału Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Włodzimierz Błaszkiewicz na podstawie upoważnienia nr 510/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10.05.2016 r.

2. Kontrolę przeprowadzono w dniach:

od 17.05.2016 r. do  21.06.2016 r.

3. Zakres Kontroli:

gospodarka finansowa instytucji kultury realizowanej w okresie
od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.

Zakresem kontroli objęto:

1) Informacje ogólne.

2) Realizacja zaleceń pokontrolnych.

3) Wewnętrzne uregulowania organizacyjno  –  prawne .

4) Plany działalności MOS i ich realizacja.

5) Ewidencja księgowa, gospodarka kasowa i rozrachunki.

6) Gospodarka składnikami majątku.

7) Prawidłowość udzielania zamówień publicznych.

8) Gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

4. Zalecenia:

Wskazano następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

1) Wyeliminować uchybienia w zakresie przepisów wewnętrznych, tj.:

a) uzupełnić zapisy polityki rachunkowości o wersje i daty aktualizowanych programów komputerowych oraz uszczegółowić „zestaw komputerowy”;

b) opracować zasady gospodarowania drukami ścisłego zarachowania;

c) przestrzegać terminu składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

2) W zakresie rozrachunków:

a) przestrzegać przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wysokości pobieranych zaliczek od umowy o dzieło;

b) naliczyć wymagane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od zawieranych umów zlecenia z pracownikami MOS;

c) wyksięgować z ksiąg rachunkowych przedawnioną należność;

3) Przestrzegać terminów zakresu przeglądów okresowych obiektu budowlanego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Termin wykonania zaleceń pokontrolnych do dnia 31 sierpnia 2016 r. – zalecenia wykonano.

opublikował:
ostatnie zmiany: 02-09-2016 15:18 przez
czytany: 968

Rejestr zmian