Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

STATUT INSTYTUCJI

Data publikacji: 01-01-2015 00:00

Uchwała NR LXXV/826/2014

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Sztuki.

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 4, w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

 

§ 1. Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp., zwany dalej MOS, jest samorządową

instytucją kultury działającą na podstawie obowiązującego prawa.

§ 2. Organizatorem MOS jest Miasto Gorzów Wlkp.

§ 3. MOS uzyska osobowość prawną z chwilą wpisu instytucji do rejestru prowadzonego

przez Organizatora.

§ 4. 1. Siedzibą MOS jest Miasto Gorzów Wlkp.

2. Adres MOS: ul. Pomorska 73 oraz ul. Sikorskiego 5; 66 – 400 Gorzów Wlkp.

3. Terenem działania MOS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dla pełnej realizacji celów statutowych MOS może prowadzić działalność poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Nadzór nad MOS w imieniu Organizatora sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.


Rozdział 2

Cele i zadania.


§ 6. Celem działalności MOS jest:

1) Prezentacja i promocja współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej ze szczególnym

uwzględnieniem zjawisk najnowszych.

2) Edukacja kulturalna w zakresie sztuki współczesnej.

§ 7. 1. Zadania wynikające z § 6 MOS realizuje w szczególności poprzez:

1) Organizowanie różnych form prezentacji sztuki współczesnej (wystawy, projekcje filmowe,

performance, instalacje audio i video, instalacje interaktywne i inne);

2) Organizowanie innych przedsięwzięć promujących kulturę i twórców (koncerty, przedstawienia,

widowiska plenerowe, festiwale, produkcje filmowe, wydawnictwa, seminaria, warsztaty twórcze,

konkursy i inne);

3) Gromadzenie i udostępnianie wydawnictw o sztuce oraz dokumentacji wydarzeń i zjawisk dotyczących sztuki współczesnej;

4) Tworzenie i udostępnianie zbiorów sztuki współczesnej.

5) Współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami i stowarzyszeniami.

2. MOS może realizować zadania dodatkowe łączące się z celami instytucji np.: obrót dziełami

sztuki i wydawnictwami poświęconymi sztuce poprzez organizację aukcji, salonów sprzedaży,

sprzedaż komisową i antykwaryczną, pośrednictwo w sprzedaży dzieł sztuki eksponowanych na

wystawach organizowanych przez instytucję.

§ 8. Cel i zadania MOS realizuje zgodnego z polityką kulturalną oraz dokumentami

strategicznymi Miasta.


Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja.

 

§ 9. 1. Organem zarządzającym MOS jest dyrektor, który kieruje jego działalnością

i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Za gospodarkę finansową MOS odpowiada dyrektor.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

4. Dyrektor powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta.

5. Dyrektor może ustanowić swoich pełnomocników określając granice ich umocowania.

6. Główny księgowy instytucji wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora,

z wyłączeniem zawiązania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wysokości

wynagrodzenia i nagród.

§ 10. Organizację wewnętrzną MOS określa regulamin organizacyjny nadawany przez

dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w instytucji organizacji

związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 11. 1. Organem doradczym MOS jest Rada Programowa, zwana Artystyczną powoływana

przez dyrektora instytucji.

2. Zasady działania Rady Programowej oraz tryb jej powoływania określa regulamin organizacyjny.

Rozdział 4

Majątek i gospodarka finansowa.

§ 12. 1. MOS samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz

prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na podstawie

obowiązujących przepisów, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej MOS jest plan finansowy, zatwierdzany przez dyrektora

z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulegać

zmianom.

3. Działalność MOS finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji

podmiotowej, dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych z budżetu miasta, funduszy

celowych krajowych i zagranicznych, darowizn, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, ze

sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników

majątkowych i innych źródeł.

4. Wysokość rocznej dotacji MOS ustala Rada Miasta na podstawie projektu planu finansowego

sporządzanego przez Dyrektora instytucji.

5. MOS może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania w celu

pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację celów statutowych

(w szczególności w zakresie: organizacji imprez zleconych, obsługi technicznej imprez, dzierżawy,

wynajmu lub użyczenia pomieszczeń, obrotu dziełami sztuki i wydawnictwami poświęconymi

sztuce, usług muzycznych, promocyjnych, programowych, handlowych, i innych).

6. Dyrektor corocznie przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, które

podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe.

§ 13. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewsk

  
autor:
opublikował:
czytany: 2035

Rejestr zmian