Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

UCHWAŁA W SPRAWIE POŁĄCZENIA INSTYTUCJI KULTURY

Data publikacji: 19-01-2015 00:00

Uchwała NR LXXV/825/2014

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

dnia 29 października 2014 r.

w sprawie połączenia instytucji kultury pn. "Kamienica Artystyczna Lamus" z instytucją kultury pn. Miejski Ośrodek Sztuki w jedną instytucję pn. Miejski Ośrodek Sztuki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1-3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2015 r. dokonuje się połączenia dwóch instytucji kultury pn. "Kamienica Artystyczna Lamus" oraz pn. Miejski Ośrodek Sztuki.

§ 2

Powstałej w wyniku połączenia samorządowej instytucji kultury nadaje się nazwę Miejski Ośrodek Sztuki, zwany dalej "MOS", z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

§ 3

Przedmiotem działania MOS jest upowszechnianie sztuki współczesnej we wszystkich jej aktualnych przejawach, traktowanej jako istotny element kultury i życia społecznego.

§ 4

1. Mienie oraz wszelkie zobowiązania i wierzytelności łączonych instytucji przejmuje MOS.

2. Przejęcie mienia oraz zobowiązań i wierzytelności, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie bilansów oraz protokołów zdawczo-odbiorczych łączonych instytucji, sporządzonych zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.)

3. MOS uzyskje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury. Z dniem wpisu MOS do rejestru zostaną wykreślone z rejestru łączone instytucje.

§ 5

Pracownicy łączonych instytucji kultury stają się pracownikami MOS i zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.)

§ 6

MOS zostanie nadany statut w odrębnej uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta:

Jerzy Sobolewski
autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 19-01-2015 16:14 przez
czytany: 1242

Rejestr zmian